MEHTER BÖLÜĞÜ        BÖLÜK KOMUTANI-EMiR'İ    ALEM

        MEHTER BAŞI-ASA         

        YENİÇERİ-SANCAK           (KIRMIZI)

        YENİÇERİ-SANCAK           (YEŞİL)

        YENİÇERİ-SANCAK           (BEYAZ)

              TUĞ                

                HÜCUM TUĞ             

                   ZIRH                    

             ZİL -  ZİLZEN              

        DAVUL  -  TABLZEN         

        ÇEVGEN  -  CEVGAN         

         BORU  -  BORUZEN          

       ZURNA  -  ZURNAZEN        

     NAKKARE  -  NAKKARAZEN

          KÖS  -  KÖSZEN            

               KÖS YEDEĞİ           

MEHTER

ENSTRÜMANLARI

ÇOCUK MEHTER KIYAFETLERİ

                                                                      

Sitemiz en iyi 1280 x 800 çözünürlükte, Microsoft internet explorer 7 ve Adobe flash player 9 ile görüntülenmektedir.
 

www.osmanlikostumleri.com

 İSTANBUL'UN FETHİNDE MEHTER

Fatih Sultan Mehmet, Fethin devam ettiği bir sabah şafakla beraber topçularının yanına gitti. Toplar atılırken, Okmeydanı'na dolmuş binlerce ulema, hep bir ağızdan tekbir getirmeye başlamışlardı. Yüzlerce davul ve zurnadan oluşan devasa bir mehteran düşünün. Osmanlı ordusuyla beraber, savaş meydanında bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul surlarının önüne geldiğinde, 300 kişilik mehter takımında, 100 zurna, 70 davul durmadan çalıyor; kalp ve ruhları coşku ve heyecana getiriyor. Okmeydanı’ndaki ikinci mehter de Haliç surlarına hücum eden kıtaların harp şevkini artırıyordu. Gök gürültüsünü andıran korkunç ve insanın içini ürperten sesler çıkarıyorlar, topların seslerini bile susturuyorlardı. Yine Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a giren muhteşem zafer alayının ortasında, gözlerini yıkılmış surlara dikti, sonra atını ileri sürdü. Maiyet bölükleri, yeniçeri arkasındaki mehteran, davul ve zurnalarını çalarak devirler açıp kapayan, asırlar önce müjdelenmiş olan bu mutlu güne mutluluk katıyor ve cenk havası çalıyordu. Adet olduğu üzere zaferlerden sonra ezan okunur ve mehter çalınırdı.

MEHTER DUASI


Allah Allah, Celilü'l-Cebbar, Muinü's-Set tar Halıku'l-Leyli ve'n-Nehar, Layezal, Zülcelâl, birdir Allah Anın birliğine, Resul-ü Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmut-u Muhammed Mustafa ( bütün efrad elleri göğüste olduğu halde rükûa diger gibi eğilirler ) Al-i evladı-ı Resulü müçtebi imdadı-ı ruhaniyetine; bir cümle Âlem-i İslam’ın sıhhatü selametine, Ordularımızın devamı muzafferiyetine aziz devletimizin beka-ü temadüsüne üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına "Hu diyelim Huuu" denildikten sonra bütün mehter takımı davul ve zilleri şiddetle vurarak dokuz defa "Hu" çekerlerdi. Sonra da üç defa kös vururlardı.
Eli kan kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şahadette Allah yoluna revan, Kahrımız Gazabımız düşmana ziyan!... Adüvden korkmadık, korkmayız hiç bir zaman, Kur-anda zafer va-ad ediyor Hazreti Yezdan, uğrun açık olsun ey Serdarı Mücahid, Hüda kılıcını keskin etsin. Ömrünü gün gibi bedid! Fahri âlemi hoşnut etsin. Hak, gaza-i ekberin etsin mübarek ve sait.

Takımın içinden evvelce seçilmiş dik ve güzel sesli biri tiz perdeden: "Nasrünminallahi ve fethün garib. Ve beşşiril müminin" ayetini okur, üç defa "Allah" diyecek kadar dururdu. Sonra bütün aletlerle beraber davullar ve kösler hafif vurarak devamlı teramole yapılır, bu sırada hep bir ağızdan "Allah Allah" deyince susarlar ve baş eğerek geriye döner ve dağılırlar.

 

MEHTER TAKIMI’NIN YAPISI

Mehter takımının yürüyüş nizamında merasime iştirak şöyledir: Önde çorbacı başı (Emir-i Âlem) unvanını taşıyan ve başında "üsküf" bulunan mehteran bölüğü komutanı, onun arkasında, sol tarafta zırhlı muhafızı ile birlikte yeşil sancak, ortada istiklal alameti olan ak sancak, sağ başta ise zırhlı muhafız ile birlikte kırmızı sancak bulunur. Sancakların arkasında ise üçerli koldan üç sıra halinde dizilmiş dokuz tuğ gelir. Sağ taraftaki kırmızı sancağın arkasında, yeniçerilerin taşıdığı hücum tuğu yer alır. Tuğlardan sonra ortada mehterbaşı bulunur. Mehterbaşından sonra ise mehterin iki katı adedince çevgenler (okuyucular), zurnazenler, boruzenler, nakkarezenler, zilzenler ve davulzenler gelmektedir. En arkada ise at sırtında taşınan kös bulunmaktadır.
Mehter takımı katlardan oluşur ve 3 katlı, 5 katlı, 7 katlı, 9 katlı 11 katlı, 13 katlı Mehter diye adlandırılır. En küçüğü 3 katlı, en büyüğü 13 katlı olarak kurulmuştur. Mehter takımında katlı demek her sazdan o kat nispetinde Enstrüman <saz> bulunması demektir. Yani 5 katlı Mehter takımında, 5 zurna, 5 boru, 5 nakkare, 5 zilve, 5 davul var demektir. Bu düzene göre takımda 10 çevgen (diğer sazların iki misli) bulunur. 13 katlı Mehter yalnızca Padişaha aittir.MEHTER DİZİLİŞ VE YÜRÜYÜŞÜMehter takımının kendine has bir yürüyüş şekli vardır.
Yürüyüşlere daima Besmele ve sağ ayakla başlanır. Yürüyüş yapılırken her üç adım atışta sağa ve sola dönülerek yürünür. Bu, Mehter Takımı’nın sağa ve sola RAHİMALLAH - KERİMALLAH manasına gelen selamlama yürüyüşüdür. Yoksa bazı çevrelerin ifade ettiği gibi iki ileri bir geri gibi bir anlam taşımaz.KONSER DÜZENİ


İlk kurulduğu yıllarda çember biçiminde dizilen mehter, sonraları yarım daire (hilâl) biçiminde dizilmeye başladı. Mehteran, daire şeklinde nevbet nizamını oluşturur, nakkare zenleri oturup diğerlerinin ayakta durmasıyla da hilal görünümü verir. Kösler hilalin orta ilerisine konulur. İçoğlanı Başçavuşu, mehter faslı başlamadan önce daireden çıkarak ortaya gelir ve: "Vaktı-i Süruru sefa Mehterbaşı Ağa! Hey! Hey! " diye bağırır. Bu sırada hazır bulunanların dikkatlerini çekmek için nakkarelerle sofyan usulünde üç tempo atılır. Nakkareler çalarken de Mehterbaşı ağa mehterin önüne gelir: "Merhaba Ey Mehteran!" der ve sağ elini göğsüne koyarak mehteri selamlar.
Mehteran da hep beraber sağ ellerini göğüsleri üzerine koyarak koro halinde "Merhaba, Mehterbaşı Ağa!" diyerek karşılık verirler. Daha sonra mehterbaşı ağa: "Hasduuuur" diyerek çalınacak makamın ve eserin adını söyler (mesela "Der fasl-ı Acem aşiran, cihadı-ı ekber marş!" der) hemen arkasından "Haydi.. Ya Allah !" diyerek mehteri icraya geçirir. Nevbet bitince Mehter Gülbankı (duası) okunur ve fasıl sona erer...

 

 MEHTERİN ÖNEMİ


Bu konuyla ilgili olarak Evliya Çelebi, Sultan 4.Murat devrinde ordu ile ilgili yaşanmış bir olayı şöyle nakleder: "Mimarların mı, yoksa mehterlerin mi alayda önceliği konusunda karar verilemez. Bu hususda görüşmek üzere Mimarbaşı ile Mehterbaşı Sultan Murat'ın huzuruna çıkarlar; Mimarbaşı başlar söze: Padişahım! Mehterler pirsiz esnaf olup Cemşid sanatını tutmuş bir alay Deccal kavmidir. Biz padişahımıza saraylar, selâtin camileri, köprüler yaparız, İslam ordusunda lüzumumuz, hizmetimiz vardır; elbet mehterlerden evvel geliriz! der.
Bunun üzerine mehterbaşı da şu iddiada bulunur:
Padişahım! Hangi bir tarafa gitseniz mehabet, şevket, salâbet ve şöhretiniz için, dosta düşmana karşı davul, kudüm, nefir döverek gitmeniz lazımdır. Cenk Meydanlarında gazileri cenge salmak için köslere biz tokmak çalarız ve askeri şevke getirip biz kaldırırız, padişahımız bir şeye üzülse huzurunda oniki makam, yirmi dört şube, yirmi dört sul, kırk sekiz terkip musiki faslı edip, padişahımızı neşelendiririz. Eski hükema; saz ve söz hanende, âdemin gönlüne safa verir, demişler. Biz de ruha gıda verir esnafız. Bahusus ki nerede Resulullah'ın âlemi olsa, orada dabl-ı Al-i Osman bulunmak gerekir...
Bunun üzerine Sultan 4.Murat, mehterlerin mimarlardan evvel geçmesini irade buyurur...

 

MEHTER MÜZİĞİ

Mehter müziği klasik Türk müziğindeki makam ve usullerin kullanıldığı teksesli bir müziktir. Peşrev, semai, nakış, cengi harbi, murabba, kalenderi gibi formları vardır. Mehterhane'nin repertuarında bunlardan başka serhat türküleri de yer almıştır. Buna karşılık, bazı mehter peşrevleri de fasıl müziğinde çalınmıştır. Mehter müziğinde ahlâtı, revani, saf gibi fasıl müziğinde hemen hemen hiç kullanılmamış usullere yer verilmiş, bunların çoğu, o usulde bestelenmiş yapıtların form adı da olmuştur.

Mehter müziğinin bestelerinin çoğunu Mehterhane'de görevli müzikçiler yapmıştır. Günümüze ulaşan mehter melodilerinin en eskileri Nefiri Behram, Emir-i Hac, Hasan Can ve II. Gazi Giray gibi 16. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarıdır. Notası bulunan yapıtların da büyük çoğunluğu 17. yüzyıldan kalmıştır. Bu yüzden belli başlı bestecileri Zurnazen Edirneli Dağı Ahmed Çelebi, Zurnazen başı İbrahim Ağa, Müstakim Ağa, Ham mali ve Şah Murad'dır. Hızır Ağa da 18. yüzyılın en büyük mehter bestecisidir. 16. ve 17. yüzyılın çoğu peşrev formunda olan yapıtları Ali Ufki Bey'in ünlü derlemesi Mecmua-i Saz ü Söz ve Kantemiroğlu Edvarı adıyla tanınan Kitabı İlmi'l-Musiki ala Vechi'l-Hurufat aracılığıyla günümüze ulaşmıştır.

Mehter müziği bestecileri Osmanlı ordusuna cesaret ve coşku verici, düşman askerini korkutucu melodiler yaratmaya özen göstermişlerdir. Osmanlıların Avrupa'nın ortalarına kadar ilerlemesi, 17. yüzyılda mehter müziğindeki birçok öğenin Avrupa müziğine de girmesine yol açmıştır. Bunların başında kös, nakkare, çevgan, halile gibi belirsiz ses veren vurmalı çalgıların kullanılması gelir. Ayrıca bazı batılı bestecilerin yapıtlarında mehter müziğinden esinlenilmiş bölümler de vardır.

Mehter, sanılanın aksine sadece marş çalmaz. Kendi yapısına uygun kâr, karçe, beste, semai, fasıl şarkıları, serhat ve Rumeli türküleri, peşrev ve saz semaileri de mehterin repertuarı içinde yer alır.


                                                                                                                                                                                                                      BU SİTEDEKİ ÜRÜNLERİN TAMAMI SAĞDIÇLAR TEKSTİL TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR 

ÜRÜNLERİMİZ ORİJİNAL OLUP GARANTİLİDİR


 


                YENİÇERİ KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE KÜLAHI                     5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN(KILIÇ),KÜTÜKLÜK=(KEMER)


                BÖLÜK KOMUTANI KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE ÜSKÜF                         5.DERİ ÇİZME

2.CÜBBBE                                6.BIYIK

3.ÜÇ ETEK                               7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:KILIÇ,KÜTÜKLÜK=(KEMER)


               YENİÇERİ SANCAK KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE KÜLAHI                     5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN(KILIÇ),KÜTÜKLÜK=(KEMER) SANCAK-HAMAİL


                YENİÇERİ SANCAK KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE KÜLAHI                     5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN(KILIÇ),KÜTÜKLÜK=(KEMER) SANCAK-HAMAİL


                ZURNAZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:MEHTER ZURNASI


                ZİLZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:ZİL


                HÜCUM TUĞ  

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE KÜLAHI                     5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN(KILIÇ),KÜTÜKLÜK=(KEMER) HÜCUM TUĞ-HAMAİL


                CEVGAN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:CEVGEN


               NAKKAREZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:NAKKARE,KADİFE İŞLEMELİ NAKKARE ÖRTÜSÜ


                KÖSZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.AYAKKABI

EXTRA:AHŞAP KÖS VEYA DÖVME BAKIR KÖS,KADİFE İŞLEMELİ KÖS ÖRTÜSÜ


                MEHTER ZIRH

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.AYAKKABI

EXTRA:AHŞAP KÖS VEYA DÖVME BAKIR KÖS,KADİFE İŞLEMELİ KÖS ÖRTÜSÜ

 


                     YENİÇERİ KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE KÜLAHI                     5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN(KILIÇ),KÜTÜKLÜK=(KEMER)


                KÖS YEDEĞİ KOSTÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KÖS YEDEĞİ KÜLAHI          5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN=(KILIÇ),KÜTÜKLÜK(KEMER)


              YENİÇERİ SANCAK KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE KÜLAHI                     5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN(KILIÇ),KÜTÜKLÜK=(KEMER) SANCAK-HAMAİL


               MEHTERBAŞI KOSTÜMÜ 

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ ÇİZME

EXTRA:MEHTER BAŞI ASASI


                BORUZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:MEHER BORUSU-ELDİVEN


                ZİLZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:ZİL


               TUĞ  

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KEÇE KÜLAHI                     5.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

2.İÇ GÖYNEK                         6.BIYIK

3.KARTAL KANADI                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                             

EXTRA:YATAĞAN(KILIÇ),KÜTÜKLÜK=(KEMER) TUĞ-HAMAİL


                CEVGAN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:CEVGEN


              NAKKAREZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:NAKKARE,KADİFE İŞLEMELİ NAKKARE ÖRTÜSÜ


                DAVULZEN KOSTÜMÜ

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAKIM İÇERİĞİ

1.KAVUK                                5.BEL KUŞAĞI

2.ÜÇ ETEK                             6.BIYIK

3.CÜBBE                                7.ÇORAP

4.ŞALVAR                              8.DERİ YEMENİ=(AYAKKABI)

EXTRA:DAVUL,KADİFE İŞLEMELİ DAVUL ÖRTÜSÜ

 

 

ÜRÜNLERİMİZ BİRİNCİ SINIF KUMAŞ VE

 

ENSTRÜMANLARDAN OLUP, ORİJİNAL

 

MEHTERE UYGUNDUR

 

 

www.mehterosmanli.com

 

 

 

 

 

 

ÇOCUK MEHTER KOSTÜMLERİNİ

 

GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

OSMANLI KOSTÜMLERİ VE DİĞER ÜRÜNLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN

 

AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

 

www.osmanlikostumleri.com

 

 OSMANLI ASKERİ BANDOSU

                                                 1299'da Osman Gazi ile çalmaya başladı mehteran

1826'da feshedildiler 1911'de yeniden takım oldular. 1914'de teşklatlandılar ve Mehterhane-i Hakani ismini aldılar.

 

               www.osmanlikostumleri.com 

   Mehter Kıyafetleri Ve Mehter Enstrümanları

                          Satış Mağazası

 

Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş savaşlarına tanıklık ettiler.

Beethoven ve batılı birçok müzisyen Mehter'in etkisinde kalmış Mehter'den etkilenerek birçok beste yaptılar. Ve Mehteran diğer adı ile Askeri Mızıka Teşkilatı yüzyıllar boyunca çaldılar ve hala aynı çoşkuyla çalmaya devam ediyorlar.

                                                                    MEHTERİN TARİHÇESİ

Mehter Dünyanın ilk ve en eski alaturka Ordu bandosudur.
Hun'lar zamanındaki adı Tuğ olan ve vurmalı sazlarla nefesli sazlardan oluşan askeri mızıka okulunun Fatih'ten sonra aldığı isim, Hun'lardan beri Türk savaş tekniğinin vazgeçilmez unsuru olan askeri müziğin amacı, çok uzaklardan duyulan ve gitgide yaklaşan gök gürültüsüne benzer yabancı bir müzmin sesiyle düşmanın moralini bozup savaşacak güç bırakmamak, düşmanı teslim almak suretiyle harbi en kısa zamanda bitirmek ve böylece bir bakıma insan kıyımını önlemektir.
Dünyanın en eski askeri bandosu olan mehtere ilk olarak Orhun Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kitabelerde “Kübürge” ve “Tuğ” olarak anlatılan askeri bandonun,11. yy. yazılmış Divan-ü Lügat-it Türk’te Hakanların huzurunda müzik yaptığını anlatılır. O zamanlarda küvrük (kös), tomruk (davul), çenk (zil) ve nay-i Türkî adındaki sazlardan oluşan “Tuğ” lar, savaşlarda ve özel günlerde müzik yapmaktaydılar. Ayrıca “Tuğ” Türklerde hâkimiyetin de sembolü olmuştur.
Selçukluların T'abılhâne veya Nevbet hane dediği bu kurumda Hunlardan beri ikisi nefesli, dördü vurmalı altı temel çalgı yer almıştır: İslamiyet ten sonra adları zurna, boru (nefir veya şahnay), çevgan, zil, davul ve kös'e çevrilen yurağ, boygur, çöken, çanğ, tümrük ve küvrük. Savaşta ordunun önünde giden kös, davul, nakkare, zil, çevgan, çalpara, çengi harbi, zurna ve boru gibi yüzlerce vurmalı ve nefesli çalgının çalacağı müzik, savaş, tören ve oyun (spor) amaçları için özel olarak bestelenirdi.

Osmanlı imparatorluğuna Anadolu Selçuk Türklerinden geçmiştir. Şöyle ki Osman Gazi'nin kurduğu Beylik; Bizanslılara karşı birçok önlemli savaşlar kazanmış olup topraklarını genişletmiştir. Bu savaşlar neticesinde Osman Gazi'nin, Selçuklu hükümdarı Aladdin Keykubat'a yararlığını göstermek ve bu savaşlarda kazandığı bazı harp ganimetlerini Selçuklu Hükümdarına hediye olarak göndermiştir. Bu arada İnegöl kalesini de kuşatarak beyliğine dâhil ederek büyütmüştür. Bu olaylardan çok memnun kalan Anadolu Selçuklu Hükümdarı adamlarında KARA BALABAN ÇAVUŞ vasıtasıyla 1284 tarihinde Osman Gazi ' ye bir ferman göndererek kendisini kutlamış ve Emirlik payesi ile İstiklal (EGEMENLİK) sembolü sayılan Tuğ, Âlem Tabıl (DAVUL) Nakkare (ÇİFTENARA) Hakkaniyeti, Adaleti temsilinde Ak (BEYAZ) renkte sancak göndermiştir. Osmanlılarca TABLI ALI'i OSMAN adı ile anılan ilk mehter nevbeti (KONSER) 1289 tarihinde Bileciğin bir kasabası olan söğüdün büyük Mescit meydanında Osman Gazi ve silah arkadaşlarının huzurunda bir ikindi vakti ayakta dinledikleri bir nevbet (KONSER) ile Osmanlının hazarda ve seferde çok büyük hizmetler verecek olan Mehter takımı kurulmuş olur.
Osman Gazi ve silah arkadaşlarının ayak üzre dinledikleri bu nevbet (KONSER) Selçuklu hükümdarına gösterdikleri hürmetten dolayıdır. Bu adet Osman Gazi'den sonraki Padişahlarca da devam etmiştir.

Mehter Kıyafetleri

Mehterbaşı: Sırtına al kaput veya çuha "biniş" (kolları ve bedeni gayet bol cübbe) giyer, başına al renkte "kavuğa" (pamuklu kumaştan yapılan ve etrafına sarık dolanan erkek başlığı), "destar" (sarık) sarar, al "çuha" (düz, ince, tüysüz ve sık dokunmuş yün kumaş), "çakşır" (ince bir çeşit erkek şalvarı), ayaklarına sarı "mest pabuç" (çizme) giyerdi.

Cevgânîler: Kırmızı biniş, kavuk ve şalvar, sarı üçetek entari ve sarı "yemeni" (bir çeşit hafif ve kaba ayakkabı) giyerlerdi.

Zurnazenler: Başlarına mor kavuk, üzerine beyaz destar, beyaz entari, belinde kuşak, kırmızı şalvar, sarı yemeni ve kırmızı biniş giyerlerdi.

Boruzenler: Başlarına yeşil renkli destarlı kavuk, sırtlarına mor, lâcivert veya siyah çuhadan biniş, al renkli çakşır, som çubuklu entari, ayaklarına kırmızı renkli yemeni giyerlerdi.

Nakkarezenler: Boruzenler gibi giyinirlerdi.

Zilzenler: Boruzenler gibi giyinirlerdi.

Tablzenler (davulcular): Mehterbaşının kıyafeti gibidir.

Köszenbaşı: Başına kırmızı kavuk giyer, beyaz destar sarar, kırmızı kaftan (genellikle ipekli kumaştan yapılan uzun, süslü giysi), uzun mavi kuşak, içine "mintan" (yakasız uzun kollu erkek gömleği), bacaklarına kırmızı "şalvar" (her yanı geniş, ancak beliyle paça ağızları dar bir çeşit dış donu), sarı yemeni ve kırmızı biniş giyerlerdi.

 

                               MEHTERANDA BAZI KOMUTLAR VE MALZEMELERİN ANLAMLARI

KONSER

NEVBETİ

DİKKAT

HEY HEY

SAFTA TOPLAN

SAF NİZAMINI

YÜRÜYÜŞ KOLU

YÜRÜYÜŞ NİZAMINI

UYGUN ADIM

YAKŞİ KADEMİ

MARŞ

HAYDİ, YA ALLAH

KONSER DÜZENİ

NEVBET NİZAMINI

TÜRKLÜK

KIRMIZI SANCAK

İSLAMİYET

YEŞİL SANCAK

ADALET VE BATI

BEYAZ SANCAK

TUĞLAR

BEYLİKLERİ

MEHTERAN BÖLÜK KOMUTANI (EMİR-İ ÂLEM BAŞLIĞI)

ÜSKÜF

BELİNDE BAĞLADIĞI KUŞAĞA

SİLAHLIK

SANCAKTAR VE TUĞCU BAŞLIĞI

BÖRK

SANCAKTAR VE TUĞCU YELEĞİ

KARTAL KANADI

SANCAKTAR VE TUĞCU GÖMLEĞİ

MİNTAN

BÜTÜN MEHTERANIN PANTOLONU 

ŞALVAR

ÇEVGANI VE SAZ EKİBİ BAŞLIĞI

KAVUK

İÇİNE GİYDİKLERİ ENTARİ 

ÜÇETEK

ÜZERLERİNE GİYDİKLERİ

CÜBBE

BÜTÜN MEHTERAN AYAKKABISI

YEMENİ

BÜTÜN MEHTERANIN BELİNE SARDIĞI

KUŞAK

HALKALARDAN ELBİSE GİYENE

MUHAFIZ-ZIRHLI

BAŞINA GİYDİĞİNE

MİHFER

OMUZUNA TAKTIĞI TEPSİMSİ YUVARLAĞA

KALKAN

MEHTER BAŞININ KONSERİ İDARE SOPASINA

ASA

KABA ZURNA

ZURNAY

BORU -TROMPET

BURGAY-NEFİR

NAKKARE

ÇİFTENARA-KOSADUMBUL

ZİL

CENG-SANC-ZENÇ

DAVUL

TABIL-TIVIL

KÖS

KUS-KÖBÜRGE-KÜVRÜĞ

MEHTERAN BÖLÜK KOMUTANI

EMİR-İ ÂLEM

KONSER MUSİKİ ŞEFİ

MEHTERAN BAŞI

ÇEVGENLERE

ÇEVGANİ

SANCAK TAŞIYANLARA

SANCAKTAR

SANCAKLARI VE TUĞLARI TAŞIYAN OMUZLUKLARA  

HAMA-İ

 

 

 

 

(www.mehterosmanli.com)sitemiz içerisinde yer alan , fotoğraflar ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları SAĞDIÇLAR TEKSTİL'E aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz